Poljoprivreda

Pri­ja­ve za sed­mi Po­ljo-fest u No­vom Be­če­ju

23/07/2019 Redakcija BALKAN TV 0

NO­VI BE­ČEJ: Naj­ve­ća pod­ma­ni­fe­sta­ci­ja Ve­li­ko­go­spo­jin­skih da­na „Po­ljo-fest“ odr­ža­će se po sed­mi put u No­vom Be­če­ju od 23. do 25. av­gu­sta. Ovaj sa­jam po­ljo­pri­vred­ne me­ha­ni­za­ci­je i ove go­di­ne će oku­pi­ti mno­ge po­ljo­pri­vred­ne pro­iz­vo­đa­če i nji­ho­ve po­se­ti­o­ce. […]

1 2 3 4 15