SUBOTICA: JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2021. GODINI

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 7 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – dr. zakon i 113/17), člana 11 stav 1 tačka 3 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13), Akcionog plana za period od 2021. do 2023. godine za sprovođenje Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine („Sl. glasnik RS“, br. 30/21), čl. 94 i 129 Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 102/15, 5/17 i 9/18), Lokalnog planskog dokumenta u oblasti zapošljavanja Grada Subotice za 2021. godinu i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja za 2021. godinu broj 2108-101-6/2021 od 5.07.2021.

 

GRAD SUBOTICA

I

                                NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

 Raspisuju

JAVNI KONKURS

 

ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2021. GODINI

 

I OSNOVNE INFORMACIJE

 

Javni radovi su mera aktivne politike za zapošljavanje koju organizuje Grad        Subotica uz poslovno tehničku saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje Filijala Subotica (u daljem tekstu Nacionalna služba) na kojima se angažuju nezaposlena lica u cilju očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i ostvarivanja određenog društvenog interesa.

 

Poslodavac – izvođač javnog rada može organizovati sprovođenje javnih radova ukoliko uključi nezaposlena lica prijavljena na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Subotica- Grad Subotica  iz sledećih kategorija:

 

 1. Romi,
 2. osobe sa invaliditetom,
 3. lica koja posao traže duže od 12 meseci,
 4. radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći,
 5. mladi do 30 godina,
 6. lica starija od 50 godina.

 

 

 

Pre uključivanja u meru, Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog konkursa za nezaposleno lice.

 

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri meseca, u skladu sa    raspoloživim finansijskim sredstvima.

 

Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima utvrdiće se broj radnih dana za svako lice uključeno u javni rad.

 

Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima:

 

– održavanja i zaštite životne sredine i prirode,

– održavanja i obnavljanja javne infrastrukture,

– socijalne zaštite i humanitarnog rada.

 

Sredstva namenjena za organizovanje sprovođenja javnih radova koriste se za:

 

 • isplatu naknade za obavljen posao licima angažovanim na javnim radovima po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, u visini do 000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou, uvećanu za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje; navedena naknada obuhvata i troškove dolaska i odlaska sa rada;

 

 • naknadu troškova sprovođenja javnih radova poslodavcu, u svim oblastima, jednokratno, u visini od:
  • 1.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju mesec dana,
  • 1.500,00 dinara po licu za javne radove koji traju dva meseca,
  • 2.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju tri i četiri meseca;

 

 • naknadu troškova obuke: u jednokratnom iznosu od 1.000,00 dinara po angažovanom licu koje je završilo obuku koja se u zavisnosti od vrste i složenosti poslova može organizovati po internom programu poslodavca izvođača javnog rada ili programu obrazovne ustanove. Po završetku obuke licu se izdaje interna potvrda o stečenim kompetencijama ili javno priznata isprava ukoliko je obuku realizovao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih

II USLOVI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

 

Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica imaju izvođači javnih radova sa teritorije Grada Subotice i to:

 

 • javno komunalna preduzeća
 • ustanove socijalne zaštite
 • udruženja građana koja su registrovana za oblasti u kojima se realizuju javni radovi

 

 

Pravo na dodelu sredstava za organizovanje sprovođenja javnog rada poslodavac – izvođač javnog rada može da ostvari pod uslovom da je izmirio ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi i Gradu Subotica, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje.

 

III PODNOŠENJE PRIJAVE Dokumentacija za podnošenje prijave:

 • popunjena prijava za sprovođenje javnog rada na propisanom obrascu, sa detaljno razrađenim aktivnostima u termin planu;
 • fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko poslodavac – izvođač javnog rada nije registrovan u APR-u;
 • fotografije mesta izvođenja javnog rada – za javne radove koji se sprovode u oblasti održavanja i zaštite životne sredine i prirode i održavanja i obnavljanja javne infrastrukture (maksimalno tri fotografije za svaku lokaciju);
 • fotokopija licence za pružanje usluga, u skladu sa propisima u oblasti socijalne zaštite – za javne radove koji se sprovode u oblasti socijalne zaštite, odnosno koji se odnose na pružanje pojedinih usluga socijalne zaštite (dnevne usluge u zajednici – pomoć u kući i dr., usluge podrške za samostalni život – personalna asistencija i dr.);
 • informacije o korisnicima usluga (broj i struktura) – za poslodavca – izvođača javnog rada iz oblasti socijalne zaštite i humanitarnog rada.

 

Ukoliko poslodavac – izvođač javnog rada organizuje obuku, neophodno je priložiti interni program obuke ili program obrazovne ustanove na propisanom obrascu Nacionalne službe, kao i biografiju instruktora/predavača, osim poslodavca – pružaoca usluga socijalne zaštite, koji podleže obavezi osposobljavanja novozaposlenih u skladu sa zakonom.

 

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze i dokumentaciju od značaja za sprovođenje postupka odlučivanja o odobravanju sredstava za sprovođenje javnih radova.

 

Nacionalna služba u saradnji sa poslodavcem vrši selekciju nezaposlenih lica koja će biti uključena u javni rad.

 

Način podnošenja prijave

 

Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u dva primerka  organizacionoj jedinici Nacionalne službe Filijala Subotica, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem, na propisanom obrascu koji se može dobiti u organizacionoj jedinici  Nacionalne službe Filijala Subotica ili preuzeti na sajtu Grada Subotice www.subotica.rs i sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje www.nsz.gov.rs

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

IV DONOŠENJE ODLUKE

 

Odluka o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada donosi se na osnovu rang-liste, a nakon provere ispunjenosti uslova Javnog konkursa i bodovanja podnete prijave, odnosno priložene dokumentacije poslodavca – izvođača javnog rada od strane Nacionalne službe Filijala Subotica, uz predhodnu saglasnost Grada Subotice na formiranu rang-listu, u roku od 15  dana od dana isteka Javnog konkursa. Izuzetno, prijave koje ispunjavaju uslove Javnog konkursa, a po kojima nije pozitivno odlučeno u navedenom roku, mogu biti ponovo uzete u razmatranje ukoliko se za to steknu uslovi.

 

Nacionalna služba i Grad Subotica prilikom odlučivanja procenjuju opravdanost uključivanja broja lica i/ili trajanja javnog rada iz prijave.

 

Spisak poslodavaca – izvođača kojima je odobreno sprovođenje javnih radova se objavljuje na oglasnoj tabli nadležne filijale Nacionalne službe.

 

V ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

 

Poslodavac – izvođač javnog rada je dužan da nakon donete odluke o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada, a pre zaključenog ugovora o sprovođenju javnog rada, zaključi ugovor o privremenim i povremenim poslovima sa licima sa evidencije nezaposlenih.

 

Datum angažovanja lica sa kojima je zaključen ugovor o privremenim i povremenim poslovima ne može biti pre datuma zaključivanja ugovora o sprovođenju javnog rada, niti nakon 30  dana od dana donošenja odluke o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada.

 

Gradonačelnik Grada Subotice, direktor filijale Nacionalne službe po ovlašćenju direktora Nacionalne službe (ili drugi zaposleni kojeg ovlasti direktor) i poslodavac – izvođač javnog rada, u roku od 15  dana od dana donošenja odluke zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu kojeg se vrši isplata sredstava. Izuzetno, ukoliko od datuma donošenja odluke do kraja kalendarske godine ima manje od 15 dana, ugovor se zaključuje do kraja te kalendarske godine.

 

Dokumentacija za zaključivanje ugovora o sprovođenju javnog rada:

 • ugovori o privremenim i povremenim poslovima sa nezaposlenim licima, kao dokaz o angažovanju lica na javnom radu;
 • novi termin plan potpisan od strane poslodavca – izvođača javnog rada, ukoliko je u postupku razmatranja prijave za sprovođenje javnog rada izvršena korekcija broja lica i/ili dužine trajanja javnog rada;
 • izjava poslodavca – izvođača javnog rada o imenovanju koordinatora javnog rada (koordinator angažovanih lica na sprovođenju javnog rada može biti isključivo zaposleni / radno angažovani koga poslodavac – izvođač javnog rada opredeli kao odgovornog za izvršavanje ovih poslova);
 • specifikacija sredstava – materijala za rad, u skladu sa odobrenim sredstvima za naknadu troškova sprovođenja javnog rada;
 • potvrda banke o otvorenom namenskom računu i karton deponovanih potpisa namenskog računa, važećih u momentu prijema sredstava obezbeđenja i davanja meničnog ovlašćenja / potvrda o otvorenom evidencionom računu i obrazac overe potpisa (OP obrazac);
 • odgovarajuće sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza u skladu sa izvorom finansiranja poslodavca – izvođača javnog rada;
 • za pravna lica – dokaz o izvršenoj registraciji menica (popunjen i potpisan zahtev za registraciju menica);
 • fotokopija / očitana lična karta odgovornog lica poslodavca – izvođača javnog rada.

 

U cilju zaključivanja ugovora o sprovođenju javnog rada, poslodavac izvođač javnog rada je u obavezi da dostavi i odgovarajuća sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza:

 

 1. 1. Za pravno lice:
 • dve istovetne blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjem;

 

 1. 2. Za korisnike javnih sredstava:
 • izjava odgovornog lica, poslodavca – izvođača javnog rada korisnika javnih sredstava, da su obezbeđeni svi preduslovi za otpočinjanje sprovođenja javnog rada i da ne postoji mogućnost prilaganja odgovarajućeg sredstva obezbeđenja.

 

Status poslodavca – izvođača javnog rada u pogledu izvora sredstava finansiranja biće proveren od strane Nacionalne službe, na osnovu raspoloživih podataka Uprave za trezor i Narodne banke Srbije.

Početkom sprovođenja javnog rada smatra se datum prijave na osiguranje prvog nezaposlenog lica angažovanog na javnom radu.

 

VI OBAVEZE IZ UGOVORA

 

Poslodavac – izvođač javnog rada dužan je da:

 • radno angažovana lica zadrži do isteka trajanja javnog rada i izvrši prijavu na obavezno socijalno osiguranje; u slučaju prestanka radnog angažovanja nezaposlenog lica, poslodavac – izvođač javnog rada u roku od 15 dana vrši zamenu drugim nezaposlenim licem (sa teritorije Grada Subotice, prijavljeno na evidenciji Nacionalne službe) iz kategorija definisanih Javnim konkursom, za preostalo vreme sprovođenja javnog rada, čiju je selakciju izvršila Nacionalna služba u saradnji sa poslodavcem, a u skladu sa predviđenim trajanjem po zaključenom ugovoru za sprovođenje javnog rada; pre uključivanja u meru/zamenu, Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog konkursa za nezaposleno lice;
 • redovno, u zakonski utvrđenim rokovima, vrši uplatu ugovorene naknade za obavljeni posao, na tekući račun lica angažovanih na javnom radu i dostavlja dokaze;
 • redovno vrši uplatu pripadajućih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica iz ugovora i dostavlja dokaze;
 • redovno dostavlja dokaze o utrošku prenetih sredstava za troškove naknade sprovođenja javnog rada, u skladu sa ugovorom;
 • dostavljadokaze o utrošku prenetih sredstava za troškove obuke;
 • organizuje zaštitu i bezbednost radno angažovanih lica, u skladu sa zakonom i zahtevom standarda za konkretne poslove javnog rada;
 • dostavi fotokopiju interne potvrde / javno priznate isprave o stečenim kompetencijama radno angažovanih lica na sprovođenju javnog rada nakon završene obuke, na propisanom obrascu;
 • mesečno dostavlja izveštaj o sprovođenju javnog rada, na propisanom obrascu;
 • Nacionalnoj službi omogući kontrolu realizacije ugovornih obaveza i uvid u svu potrebnu dokumentaciju i tok sprovođenja javnog rada;
 • obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od osam dana od dana nastanka promene;
 • dostavi Nacionalnoj službi fotografije mesta izvođenja javnog rada po završetku javnog rada – za javne radove koji se sprovode u oblasti održavanja i zaštite životne sredine i prirode i održavanja i obnavljanja javne infrastrukture (maksimalno tri fotografije za svaku lokaciju).

 

 

U slučaju da poslodavac – izvođač javnog rada ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati iznos isplaćenih sredstava uvećan za zakonsku zateznu kamatu od datuma prenosa sredstava.

 

VII ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Svi podaci o ličnosti koji budu dostavljeni Nacionalnoj službi biće obrađivani isključivo u svrhu učešća u Javnom konkursu, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Pristup ličnim podacima imaće samo ovlašćena lica Nacionalne službe koja su obavezana na čuvanje poverljivosti podataka o ličnosti i neće ih otkrivati trećoj strani, osim ako je to neophodno u svrhu kontrole postupka sprovođenja Javnog konkursa ili revizije.

Nacionalna služba će čuvati podatke o ličnosti u zakonom predviđenom roku, uz primenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.

Lica čiji se podaci obrađuju imaju pravo na pristup, ispravku i brisanje svojih podataka, pravo na ograničenje obrade svojih podataka, pravo na prigovor i pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

VIII OSTALE INFORMACIJE

 

Informacije o javnom konkursu mogu se dobiti u organizacionoj jedinici Nacionalne službe Filijala Subotica putem telefona 024/644-609 na sajtu Grada Subotice

www.subotica.rs ili na sajtu Nacionalne službe www.nsz.gov.rs

 

Javni konkurs je otvoren  od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, a poslednji rok za prijem prijava za učešće na Javnom konkursu je 23.07.2021. godine.

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*