Usvojen Akcioni plan za sprovođenje Strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u RS za period od 2020. do 2024. godine, u periodu od 2021. do 2022. godine

Vlada Republike Srbije je 5. marta 2020. godine donela Strategiju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2020. do 2024. godine, s ciljem unapređenja i poboljšanja sveukupnog društvenog i ekonomskog položaja osoba sa invaliditetom i njihovog ravnopravnog učešća u društvu.

 

Radi njene realizacije, na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, danas, 8. aprila 2021. godine, Vlada je usvojila i Akcioni plan za sprovođenje Strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u RS za period od 2020. do 2024. godine, u periodu od 2021. do 2022. godine.

 

Donošenjem Akcionog plana i njegovim sprovođenjem tokom prvog dvogodišnjeg perioda važenja Strategije stvaraju se uslovi za izjednačavanje mogućnosti osoba sa invaliditetom u uživanju svih građanskih, političkih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava, uz puno poštovanje njihovog dostojanstva i individualne autonomije, obezbeđivanja nezavisnosti, slobode izbora i pune i efektivne participacije u svim oblastima društvenog života, uključujući i život u zajednici, što predstavlja primarni cilj ovih strateških dokumenata.

 

Akcionim planom predviđen je niz mera i aktivnosti čija realizacija doprinosi ostvarenju tri posebno istaknuta cilja:

  • povećana društvena inkluzija osoba sa invaliditetom,
  • obezbeđenje uživanja prava osoba sa invaliditetom na poslovnu sposobnost i porodični život na ravnopravnoj osnovi sa drugima i efikasna zaštita od diskriminacije, nasilja i zlostavljanja, i
  • sistemsko uvođenje perspektive invaliditeta u donošenje, sprovođenje i praćenje javnih politika.

 

 

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*