Novi Sad: Plan detalne regulacije Alibegovca

Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove Grada Novog Sada oglašava rani javni uvid u Konceptualni okvir plana detaljne regulacije dela područja Alibegovca.

Na osnovu člana 45a Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ br. 72/09, 81/09 – ispr., 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19 – dr. zakon) i mišljenja Komisije za planove broj V-35-208/19  od 18.06.2019. godine, Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove Grada Novog Sada oglašava

Foto: pixabay.com

RANI JAVNI UVID

u  Konceptualni okvir  plana detaljne regulacije dela područja Alibegovca, jugoistočno od puta na katastarskoj parceli broj 4497 KO Petrovaradin  u Petrovaradinu

Rani javni uvid u Konceptualni okvir plana detaljne regulacije dela područja Alibegovca, jugoistočno od puta na katastarskoj parceli broj 4497 KO Petrovaradin u Petrovaradinu održaće se u trajanju od 15 dana, u periodu od  12. novembra do 26. novembra 2019. godine, svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 časova, u prostoriji u prizemlju zgrade Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad, Bulevar cara Lazara 3 i u prostorijama Mesne zajednice „Petrovaradin“, Čajkovskog broj 1a u Petrovaradinu i Mesne zajednice „Sremska Kamenica“, Marka Oreškovića broj 1 u Sremskoj Kamenici. U digitalnom obliku materijal se izlaže na zvaničnoj internet stranici Skupštine Grada Novog Sada https://skupstina.novisad.rs/rani-javni-uvid/ i na zvaničnoj internet stranici Grada Novog Sada  http://www.novisad.rs/lat/gradska-uprava-za-urbanizam-i-gradjevinske-po….

Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove, organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, mogućim rešenjima za urbanu obnovu, kao i efektima planiranja.

U toku ranog javnog uvida pribavljaju se uslovi i drugi značajni podaci za izradu planskog dokumenta od organa, posebnih organizacija, imalaca javnih ovlašćenja i drugih institucija. Organi, posebne organizacije, imaoci javnih ovlašćenja i druge institucije dužni su da po zahtevu nosioca izrade planskog dokumenta dostave uslove i sve raspoložive podatke u toku trajanja ranog javnog uvida, a najduže u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

Zainteresovana pravna i fizička lica, u toku trajanja ranog javnog uvida, mogu dostaviti svoje primedbe i sugestije u pisanoj formi Gradskoj upravi za urbanizam i građevinske poslove, Ulica školska broj 3, Novi Sad, najkasnije do 26. novembra 2019. godine.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*