Održana sednica Skupštine opštine Kula

Odbornici lokalnog parlamenta doneli su na jučerašnjem zasedanju Odluku o angažovanju eksterne revizije konsolidovanog završnog računa opštinskog budžeta za 2017. godinu i Odluku o zaduživanju za refinansiranje obaveza opštine. Obrazlažući ovu Odluku Igor Ilin, načelnik Odeljenja za budžet Opštinske uprave je rekao da se opština zadužila 2015. godine 300 miliona dinara uz saglasnost Ministarstva finansija za izgradnju kanalizacione mreže u Kuli i Crvenki. Budući da je iz sopstvenih sredstava u proteklom periodu obezbeđeno gotovo 50 miliona dinara za ove namene, zaduživanje je umanjeno, tako da je za otplatu ostalo 250 miliona dinara. – Osim umanjenja duga, kredit će biti refinansiran uz povoljniju kamatnu stopu, koju trenutno nudi nekoliko poslovnih banaka – rekao je Ilin.

U nastavku sednice bez rasprave usvojen je Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica, povratnika, tražilaca azila i migranata u potrebi bez utvrđenog statusa za period 2018. – 2021. godine. U kulskoj opštini u toku je realizacija projekata iz Regionalnog stambenog programa za rešavanje stambenog pitanja izbeglica. Prema podacima iz upitnika o potrebama za rešavanje stambenog pitanja izbeglica sprovedenih 2012. godine, a i na osnovu prijava na javne pozive koje raspisuje opština Kula, vidi se da postoji znatan broj porodica izbeglica koje su zainteresovane za rešavanje stambenog pitanja. Kako bi opština Kula ispunila uslove za odobravanje sredstava iz republičkog budžeta i od drugih donatora neophodno je bilo da Skupština donese jedan ovakav Plan – rečeno je na sednici.

Malo duža rasprava vođena je u vezi sa Odlukom o utvrđivanju minimalne naknade za investiciono i tekuće održavanje zajedničkih delova zgrade i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim i stambeno poslovnim zgradama. Slavka Kočonda, rukovodilac Odeljenja za urbanizam i stambeno komunalne poslove je rekla da je reč o usklađivanju sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada. Odlukom je utvrđeno da, primera radi, vlasnici stana površine 60 metara kvadratnih treba da izdvajaju od 760 do 1.070 dinara za održavanje zgrade, ukoliko Skupština stanara nije utvrdila veći iznos.
Nakon toga Skupština je donela devet odluka o otuđenju građevinskog zemljišta iz javne svojine opštine Kula i Odluku o donošenju Plana detaljne regulacije lokalnog puta regionalnog značaja Sivac – Stapar. Dve trećine puta, koji će se graditi na ovom potezu i obezbediti bolju povezanost sa somborskom i apatinskom opštinom, nalazi se na području kulske opštine, a jedna trećina na području somborske opštine. Ove dve opštine će na taj način i finansirati izradu projektne dokumentacije. Putni koridor se planira trasom zatečenih opštinskih nekategorisanih puteva. Međutim, zatečena širina pojasa regulacije od 6 – 14 m nije dovoljna za izgradnju planiranog ranga puta. Ovim Planom bi se definisao novi pojas regulacije lokalnog puta koji je od javnog interesa, a samim tim i ekspropriacioni pojas putnog koridora Sivac – Stapar na teritoriji katastarske opštine Sivac.

Velibor Milojičić, predsednik Skupštine opštine, je rekao da se put gradi na inicijativu viših instanci koje će ga i finansirati, a da je obaveza Opštine Kula finansiranje projektne dokumentacije. – Nikada nije bila bolja saradnja lokalnih sa pokrajinskim i republičkim vlastima. U proteklom periodu slilo se sa viših instanci više stotina miliona dinara u kulsku opštinu za izgradnju komunalne infrastrukture. Rade se kapitalni projekti koje naša sredina sama ne bi mogla da isfinansira i nije mi jasno odakle kritika za svaku investiciju za koju dobijemo pare i koja je od vellikog značaja za sva mesta i građane koji žive u njima – rekao je Milojičić., dodajući da je pokrenuta i inicijativa za izgradnju polu-autoputa Vrbas – Kula – Sombor – Bački Breg.

Na sednici SO Kula doneta je odluka o izradi izmena i dopuna Prostornog plana opštine Kula, kao i odluke koje se tiču usklađivanja sa zakonom o prekršajima. Ovom odlukom mogu se propisati novčane kazne samo u fiskalnom iznosu. Odbornici su doneli Odluku o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora u JKP „Komunalac“ Kula i JKP „Ruskom“ Ruski Krstur, a prihvaćeni su izveštaji o radu za 2017. godinu Narodne biblioteke u Kuli, Sportskog centra Crvenka i Doma kulture Ruski Krstur. Takođe, na SO Kula imenovan je Savet za međunacionalne odnose opštine Kula, kao i druge komisije Skupštine opštine Kula.

I na kraju, data je saglasnost na Statut JKP „Prečistač Vrbas – Kula“. Prethodno je Skupština opština Vrbas dala saglasnost na pomenuti Statut.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*