SANKCIONISATI NEODGOVORNE POSLODAVCE, OTKLONITI SISTEMSKE NEDOSTATKE

Zaštitnik građana zatražio je od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Poreske uprave da otklone sistemske nedostatke u slučajevima povrede prava građana od strane poslodavaca i da u slučaju sumnje da je izvršeno neko od krivičnih dela po osnovu rada postupaju po Zakoniku o krivičnom postupku.

Po pritužbi o povredi prava po osnovu rada, Zaštitnik građana je pokrenuo postupak kontrole pravilnosti i zakonitosti rada ovih organa kojima se pritužilja obraćala za pomoć a koji su na nju prevalili sav posao ispravljanja nepravilnosti.

Zaštitnik građana je u postupku utvrdio da je poslodavac pritužilje prodao firmu i nju, dok je bila na porodiljskom odsustvu, prijavio kao zaposlenu u svojoj drugoj fiktivnoj firmi, te da nije uplaćivao poreze i doprinose, zbog čega ona nema overene zdravstvene kljižice za sebe i dete. Takođe, uskraćeno joj je pravo na obavezno socijalno osiguranje nakon povratka sa porodiljskog odsustva posle prvog deteta, što je posredno uticalo na nemogućnost da ostvari pravo na naknadu zarade za vreme trudničkog bolovanja sa drugim detetom na kom se nalazila u momentu obraćanja Zaštitniku građana.

Zbog ovakvih okolnosti pritužilja nije bila u mogućnosti ni da pribavi otkaz ugovora o radu, čime je onemogućena da se prijavi na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje i ostvari zakonom zagarantovana prava za slučaj nezaposlenosti. Onemogućena je i da eventualno zasnuje radni odnos kod drugog poslodavca, jer je i dalje zaposlena u firmi koja postoji samo formalno a čije odgovorno lice je nedostupno državnim organima.

U ovom postupku, Zaštitnik građana je utvrdio da su nadležni organi samo formalno preduzimali radnje iz svoje nadležnosti, koje nisu imale stvarnog efekta na ostvarivanje prava koja do danas nisu ostvarena i da je davanjem prednosti formi nad suštinom, pritužilja ostala zanemarena i nevidljiva za sistem.

Zaštitnik građana je utvrdio da nijedan od nadležnih organa nije preduzeo aktivnosti za uređenje pravnog statusa pritužilje i pored nesporne činjenice da poslodavac pritužilje izigrava zakone i organe Republike Srbije. Taj posao prevaljen je na pritužilju usmeravanjem na različite organe i upućivanjem da sama uredi svoj status iako nije ovlašćena i nema mogućnosti da obezbedi dostupnost poslodavca organima vlasti, niti je u mogućnosti da ga prinudi na izvršenje svojih obaveza.

Zaštitnik građana podseća da je još pre dve godine nadležnim organima, posle 22 primljene slične pritužbe, uputio preporuku za ispravljanje nedostataka, po kojima su do danas samo delimično postupili a da su sistemski problemi koji su tom preporukom obuhvaćeni i dalje aktuelni.

S obzirom da nadležni organi od 2018. godine do danas nisu preduzeli potrebne mere za izmenu propisa kako bi se obezbedilo blagovremeno postupanje organa u slučaju da poslodavac postupa nezakonito, izigrava zakone i čini sebe nedostupnim nadležnim organima, Zaštitnik građana ponovo traži da isprave sistemske nedostatke i da u sličnim slučajevima postupaju u skladu sa Krivičnim zakonikom i Zakonikom o krivičnom postupku.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*