Skupština usvojila Zakon o utvrđivanju porekla imovine

Foto: Pixabay

Skupština Srbije usvojila je Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu kojim se uređuju uslovi, način i postupak pod kojima se utvrđuje imovina i uvećanje imovine fizičkog lica i poseban porez na uvećanje imovine za koju ono ne može da dokaže da je steklo na zakonit način.

Prethodni postupak za utvrđivanje vrednosti imovine biće pokrenut, kako je navedeno u Zakonu, na osnovu prijave drugog organa ili po inicijativi fizičkog ili pravnog lica Jedinica Poreske uprave utvrđivaće uvećanje imovine na osnovu podataka kojima raspolaže i podataka koje prikupi od drugih organa i organizacija, pravnih ili fizičkih lica i upoređivaće ih sa prijavljenim prihodima u određenom periodu.
Foto: Pixabay
Jedinica Poreske uprave pokretaće postupak kontrole, ako u prethodnom postupku učini verovatnim da u najviše tri uzastopne kalendarske godine u kojima fizičko lice ima uvećanje imovine, postoji razlika između uvećanja imovine i prijavljenih prihoda koja je veća od 150.000 evra u dinarskoj protivrednosti na poslednji dan kalendarske godine.
Zakonom je propisano da jedinica Poreske usprave utvrđuje poseban porez za ceo period kontrole, primenom stope ovog poreza od 75 odsto na poresku osnovicu koja je utvrđena prema ovom Zakonu.
Usvojen je i Zakon o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, koji, kako je ranije rekao ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, predstavlja značajan pomak u regulisanju svih pitanja iz boračko – invalidske zaštite.
Ovim Zakonom se, kako je naveo, po prvi put jedinstveno za teritoriju Srbije uređuje oblast boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata. Poslanici su usvojili i dopunu Zakona o parničnom postupku, kao i izmene i dopune Zakona o obligacionim odnosima.
Usvojen je i Zakon o igrama na sreću kojim se stvaraju uslovi za uvođenje naprednijeg sistema nadzora, povećanje i efikasnije prikupljanje budžetskih prihoda i smanjenje sive ekonomije, kao i povećanja stepena društvene odgovornosti priređivača igara na sreću.
Autor: FoNet

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*