USVOJENA STRATEGIJA PREVENCIJE I ZAŠTITE DECE

Prema rezultatima popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine u Republici Srbiji živi 1.263.128 dece. Deca čine oko 21% stanovništva. Sprečavanje i suzbijanje nasilja nad decom i zaštita dece od nasilja predstavljaju jedan od prioriteta nacionalne politike Vlade Republike Srbije. Nasilje nad decom je fenomen koji je prisutan u svim društvima, kulturama i delovima sveta. Veliki broj dece svakodnevno trpi nasilje, što predstavlja grubo kršenje prava deteta. Nasilje izaziva patnju deteta, ozbiljno ugrožava razvoj, dobrobit, pa i sam život deteta, a posledice su često teške i dugotrajne, mogu se protezati i u odraslo doba, pa i u sledeće generacije putem mehanizma tzv. međugeneracijskog prenošenja nasilja.

 

Pravo na zaštitu od svih oblika nasilja predstavlja osnovno pravo svakog deteta, a utvrđeno je Konvencijom UN o pravima deteta i nizom međunarodnih i regionalnih ugovora u oblasti zaštite ljudskih prava koje je Republika Srbija potvrdila. Sistem zaštite dece od nasilja može biti uspešno unapređen kroz partnerstva organa državne uprave, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnog sektora (sistema obrazovanja i vaspitanja, sistema zdravstvene zaštite, sistema socijalne zaštite, unutrašnih poslova i dr), pravosuđa, civilnog društva, porodice i pojedinaca.

 

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je, na inicijativu Saveta za prava deteta, a uz podršku UNICEF, izradilo Nacrt strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja 2020-2023. sa Akcionim planom za 2020.  i 2021. godinu za njeno sprovođenje.

 

Na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Vlada Republike Srbije je na sednici 21. maja 2020. godine usvojila Strategiju za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period od 2020. do 2023. godine sa Akcionim planom za 2020.  i 2021. godinu za primenu navedene strategije.

 

Donošenjem ovog planskog akta Vlada Republike Srbije je još jedanput potvrdila svoju posvećenost unapređenju položaja dece, poštovanju prava deteta kao osnovi za  stvaranje boljeg, pravednijeg i prosperitetnog društva.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*