Жириновски планира да у државну Думу уведе нацрт закона о исплати накнада домаћицама

MOSCOW, RUSSIA - JANUARY 16, 2020: Russian Liberal Democratic Party Leader Vladimir Zhirinovsky during a meeting of the Russian State Duma to consider the candidacy of Russian Federal Tax Service Head Mikhail Mishustin for Prime Minister of Russia, nominated by President Vladimir Putin on January 15, 2020. Anton Novoderezhkin/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ëèäåð ËÄÏÐ Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèé íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû ÐÔ, ïîñâÿùåííîì ðàññìîòðåíèþ êàíäèäàòóðû ðóêîâîäèòåëÿ Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû Ìèõàèëà Ìèøóñòèíà íà ïîñò ïðåìüåð-ìèíèñòðà Ðîññèè. 15 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí ïðåäëîæèë êàíäèäàòóðó ðóêîâîäèòåëÿ Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû Ìèõàèëà Ìèøóñòèíà íà äîëæíîñòü ïðåìüåð-ìèíèñòðà Ðîññèè. Àíòîí Íîâîäåðåæêèí/ÒÀÑÑ

Лидер ЛДПР, према писању листа „Известиа“, свој предлог фракцијама представиће данас

3. фебруара у доњем дому парламента

Лидер ЛДПР Владимир Жириновски

© Антон Новодерезхкин / ТАСС

МОСКВА, 3. фебруара. / ТАСС /. Лидер ЛДПР-а Владимир Жириновски планира у блиској будућности да уведе државну Думу закона којим се постављају погодности за домаћице. Посланик ће свој предлог фракцији представити у доњем дому парламента 3. фебруара, јавио је у понедељак лист Известиа .

„О могућим мерама за повећање наталитета се широко разговара. Један од наших нових предлога је да се уведе посебна накнада за жене које не раде, али воде домаћинство породице. Припремају, перу, чисте, одгајају децу, воде их у школу или вртић, они иду у продавницу, обављају све кућанске послове. То је тежак, исцрпљујући, монотон посао „, рекао је Жириновски за“ Известије „.

Према његовим речима, висина давања зависи од броја деце у породици: износ може почети од минималне зараде (од 1. јануара 2020. у Руској Федерацији – 12 хиљада 130 рубаља – приближно ТАСС) за тројетску породицу и помножити са одређеним коефицијентом за свако наредно дете. Како је објаснио Жириновски, предложене измене помоћи ће „јачању подршке породице путем исплате накнада домаћицама“.

Према публикацији, ЛДПР није могао да процени приближне трошкове савезног буџета за спровођење иницијативе, али је приметио да они неће бити критични. У другим странкама предлог посланика изазвао је мешовиту реакцију. Дакле, у „Уједињеној Русији“ верују да су намере шефа ЛДПР добре, али мало је вероватно да ће их подржати.

„Мотиви Владимира Жириновског су разумљиви и хумани. Они су усмерени на подршку људима. Али овај приручник ће, по мом мишљењу, бити прилично скуп за буџет. Друго, по мом мишљењу, принцип давања новца домаћицама није сасвим тачан, морате да помогнете онима којима је то заиста потребно „, објаснио је том листу Андреи Исаев, први заменик председника фракције Уједињена Русија. Комунистичка партија је на ту идеју реаговала критички. Први заменик председника фракције Комунистичке партије Николај Коломејцев рекао је да сумња да ће ова иницијатива бити подржана.

У „Поштена Русија“ су изразили спремност да разговарају о закону. „Ово је наставак развоја идеје о материнском капиталу и дечијим додацима. Ми смо спремни да разговарамо о овој теми. Када закон буде уведен, детаљно ћемо га проучити. Али лично, чини ми се да је главни проблем који данас треба решити питање пристојних плата и пензија. Сиромаштво није последица чињенице да нема користи или је она мала „, рекао је за“ Истраге „Олег Нилов, заменик председника фракције Социјалне револуције.

извор: ТАСС

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*